visie-2

Hoe brengt U als leidinggevende in uw ‘verhaal’ voor de verandering zakelijkheid, passie en bezieling samen? Hoe versterkt U daarin zowel de essentie van de koers als de zingeving voor medewerkers?

Als medewerkers en partners voelen dat er meer is tussen hen dan alleen financiële, rationele en instrumentele ratio’s, dan ontstaat er meer verbinding tussen mensen en in het ‘waarom doen we wat we doen’. Dat geeft niet alleen perspectief en zin maar creëert uiteindelijk ook een waardevoller resultaat.

Mensen worden blijer, zaken gaan beter en organisaties zijn effectiever wanneer naast zakelijkheid ruimte voor zingeving vanuit passie en bezieling onderdeel is van de koers van de organisatie en in het samenwerken tussen mensen. Ik geloof dat grote systemen en -veranderingen veelal hun eigen leven gaan leiden en dat de verbinding van zakelijkheid met mens-zijn en menselijkheid vaak – veelal onbedoeld – is verbroken, wat ten koste gaat van vitaliteit en effectiviteit.

Mijn overtuiging is dat we als samenleving in een tijd komen waarin mensen meer menslievend behandeld willen worden. Niemand wil efficiënt worden behandeld en ik geloof dat naast zakelijkheid de mens weer meer centraal komt te staan. Verbinding, aandacht en ontmoeting tussen mensen in het dagelijks handelen is daarbij de meest effectieve vorm en bron voor verandering en ontwikkeling.

Met steeds meer van hetzelfde komen we er namelijk niet meer….

Complexiteit van omgeving, organisatie en vraagstukken neemt toe. Groei staat in huidige economische ontwikkelingen niet meer centraal. Nadruk ligt op dynamiek van neergang, krimp, mondialisering, diversiteit en individualisering. Daarin om kunnen gaan met nieuwe vraagstukken, met lokale initiatieven en -veranderkracht is een nieuwe uitdaging. Nieuwe spanningen dienen zich hierbij aan en klassieke vormen van strategievorming, die veelal gericht zijn op beheersing en managen van de spanningssituatie en zakelijkheid, geven hierop onvoldoende antwoord.

Er ontstaat behoefte aan een andere balans in strategievorming waarin naast een zakelijk en rationeel perspectief op beheersing, inhoud en koers gericht, ruimte ontstaat voor zingeving, nieuwe inzichten, meervoudigheid en betrokkenheid van medewerkers. Geëngageerde medewerkers leveren meer creativiteit, slagkracht en motivatie om complexe ontwikkelingen voor te blijven en het hoofd te bieden voor betere prestaties, vitaliteit en duurzaamheid.

We leven daarbij niet alleen in een tijdperk met veel veranderingen maar ook in een verandering van tijdperken waarbij een fundamentele kentering gaande is in de samenleving. Van grote, efficiency gedreven en strak gereguleerde organisaties en veranderingen, waar de ziel vrijwel uit verdwenen lijkt, gaan we meer naar kleine vitale initiatieven waarin ziel en zakelijkheid juist hand in hand gaan. Daarnaast is er toenemende beweging zichtbaar in de samenleving waarin lokale initiatieven en –veranderkracht van betekenis worden voor nieuwe sociaal duurzame ontwikkeling en verandering.

Naar een meer menselijker perspectief op strategievorming….

Vaak is strategievorming en het bepalen van koers en missie in de organisatie een cognitief en technisch proces. Het leidt vaak tot grote abstracte noties die nog weinig zingeving bij medewerkers oproepen. Soms lijkt het wel alsof zakelijkheid en passie en bezieling elkaar uitsluiten. Alsof er twee verschillende werelden zijn die elkaar onvoldoende versterken met als gevolg: onvoldoende engagement en betrokkenheid van medewerkers bij de koers van de organisatie met alle gevolgen van dien voor vitaliteit en resultaat.

Mijn overtuiging voor sociaal duurzame ontwikkeling en verandering is dat beide ‘werelden’ in verbinding tot elkaar juist nodig zijn. Waarin zakelijkheid, passie en bezieling samenkomen en elkaar versterken bij veranderingen voor vitale organisaties.

Voor mij gaat het niet om uitsluiten maar juist om insluiten van zowel het zakelijke- en rationale perspectief als het perspectief waarin de mens met passie en bezieling centraal staan. Beiden zijn met elkaar verbonden en zijn nodig. Koers en zingeving horen bij elkaar en zijn in relatie tot elkaar voorwaardenscheppend voor het creëren van beweging en zingeving van verandering.

Zingeving gaat daarbij vooral over ruimte voor gevoel, emotie en waarden van mensen en medewerkers in wat ze willen betekenen en willen bijdragen aan de koers en zin van het bedrijf. Wat geeft zin aan organisatie, onderneming  en medewerkers en welke elementen zijn daarin dan onderscheidend? Wat is de ambitie waar het echt om gaat? Waartoe is de onderneming of organisatie op aarde en welke ‘zijns- en waartoe vraag’ is werkelijk aan de orde? Wat is ook al weer de essentie en de echte bedoeling van de koers. Wordt die vraag ook werkelijk gesteld? Waar gaat het werkelijk om en welke ruimte is er voor passie, bezieling en drijfveren van mensen (niet meetbare factoren) om naast zakelijkheid met elkaar zin en koers te geven aan de onderneming?

Strategievorming en het bepalen van koers voor de organisatie heeft naast een rationele en zakelijke kant vooral een zingevende- en emotionele kant, die zin geeft aan de organisatie en medewerkers. Ik noem dat meervoudig waarde creëren. Zingeving gaat voorbij koers en rationele noties, zoals meer geld verdienen, winst, doelmatigheid of efficiency. Het gaat om ruimte voorbij een technische en rationele oriëntatie naar een beleving en beweging waarin ziel en zakelijkheid met elkaar worden verbonden.

Mijn ambitie hierin is om veranderingen in organisaties menselijker te maken door de verbinding tussen zakelijkheid, passie en bezieling te versterken voor betere prestaties en meer vitaliteit.

Vier uitgangspunten

1. Koers: in de zakelijkheid terug naar de essentie en de echte bedoeling. Waar gaat het echt om en wat is de ambitie om het verschil in te willen maken?

2. Koers en zingeving: in de zakelijkheid ruimte voor ‘meervoudig waarde’ creëren en voor zingeving in de koers. Uitdaging daarin is om passie en bezieling te verbinden met het zakelijke en met zakelijke vormen maar ze daarin tegelijk ook ongrijpbaar te laten.

3. Professionele autonomie: Bij lokale veranderkracht in lokale kiemen en initiatieven komen zakelijkheid, passie en bezieling bij iedereen samen en zijn niet meer van elkaar gescheiden. Juist daar wordt gewerkt aan de gezamenlijke koers en zingeving en gaan zakelijkheid, passie en bezieling hand in hand.

4. Horizontale samenwerking waarin delen voorop staat, nieuwe netwerken en verbindingen ontstaan en anders met kennis wordt omgegaan.