Mijn missie en ambitie is om veranderingen in organisaties menselijker te maken.  Bij elke verandering en transitie in een team, afdeling of organisatie onderken ik daarvoor drie basisprincipes die een belangrijke rol spelen om tot een sociaal duurzame verandering te komen, namelijk:

–       beroepskracht. IK en JIJ
–       teamkracht. WIJ
–       taakkracht. HET

Veranderingen en transities die zich vanuit ‘groot naar klein’ vooral richten op het verbeteren van het algemeen belang missen veelal de kern om goed geaard en aangesloten te blijven bij wat mensen lokaal in hun passie en bezieling drijft. Zij kunnen onpraktisch, abstract en vaak niet erg effectief zijn in het aansluiten op bestaande ontwikkelingen en op passie en bezieling van medewerkers.

Veranderingen die zich vanuit ‘klein naar groot’ exclusief richten op eigen belang kunnen beïnvloed raken door de onzekerheid dat eigen passie en bezieling niet bevredigd raken. Daarbij wordt veelal goedkeuring, bevestiging en steun van anderen gezocht waarbij in- en uitsluiting plaatsvindt om zelf succesvol te blijven en te overleven.

Wanneer deze basisprincipes in de knel komen, er geen of weinig ruimte voor is of wanneer ze incongruent zijn ten opzichte van elkaar ontstaat er een beweging, een eigen spel van ‘ongeschreven regels’, om deze spanning op te heffen. Voor sociaal duurzame veranderingen en transities is balans tussen deze drie basisprincipes in de beweging van ‘groot’ naar ‘klein’ en visa versa essentieel.

visie-1Beroepskracht. IK en JIJ

Wat is jouw passie en bezieling om te werken aan de taak en ambitie van de organisatie? Welke drijfveren heb jij en wat is jouw persoonlijk engagement daarin? Waardoor laat jij je leiden en welk persoonlijk leiderschap neem jij daarvoor? Wat zijn daarin jouw waarden?

Wat is nog te doen om het engagement van medewerkers daarin te vergroten en meer creativiteit, slagkracht en motivatie te realiseren om complexe ontwikkelingen voor te blijven en het hoofd te bieden voor: betere resultaten, continuïteit en duurzaamheid op langere termijn.

Hoe kijken ‘mensen van nu’ naar veranderingen in de wereld en in organisaties. Welke drijfveren en waarden zijn daarin van betekenis voor organiseren en veranderen?  Lees meer

visie-2Teamkracht. WIJ

Mijn overtuiging is dat we als samenleving in een tijdperk komen waarin mensen meer menslievend behandeld willen worden. Niemand wil efficiënt worden behandeld. Ik geloof dat naast zakelijkheid de mens meer centraal komt te staan. Verbinding en ontmoeting tussen mensen in het dagelijks handelen is daarbij de meest effectieve vorm en bron voor verandering en ontwikkeling. We onderschatten daarin vaak deze kracht in het leggen van verbindingen.

Als medewerkers en partners voelen dat er meer is tussen hen dan alleen financiële, rationele en instrumentele ratio’s, dan ontstaat er meer verbinding tussen mensen en in het ‘waarom doen we wat we doen’. Dat geeft niet alleen perspectief en zin maar creëert uiteindelijk ook een waardevoller resultaat.

Mijn missie en ambitie is om bij veranderingen in organisaties de verbinding tussen zakelijkheid, passie en bezieling te versterken voor betere resultaten en meer vitaliteit. Lees meer

visie-3Taakkracht. HET

Samen-werken aan sociaal duurzame verandering vindt vooral plaats in kiemen en initiatieven vanuit verschillende lokale- en ‘eigen’ veranderkrachten: waarin lokale teams en werkgemeenschappen zelf opstaan en regie voor de toekomst nemen. Om vanuit passie, bezieling en vakmanschap de gezamenlijke ambitie en droom samen ‘in de wereld’ te zetten. Kiemen en lokale initiatieven worden ‘inbrekers en onderbrekers’ op het gangbare en zijn ‘krachtbron’ voor ontwikkeling, creativiteit en innovatie.

Collectief bedenken, regelen en organiseren maakt ruimte voor kleinschalig doen, elkaar helpen in netwerken en zo nodig diepgaand veranderen. Bestaande rationele- en economische waarden zoals effectiviteit en efficiency verschuiven naar de achtergrond. Nieuwe waarden zoals sociale verbondenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zingeving en persoonlijk leiderschap komen naar voren.  Lees meer